Déan Teagmháil Linn | English Version | Áiseanna Cruinnithe | Logáil Isteach na mBall | Cláraigh do Rphost Mic Léinn Reatha
Gníomhaireacht Forbartha na hÉireann don tSeirbhís Phoiblí
 
 
Déan teagmháil linn
Sraith Bhileog Treorach an CPMR
Sraith Plépháipéar an CPMR
Sraith Tuarascálacha Taighde an CPMR
Naisc Thaighde
Tuarascálacha Taighde Ginearálta
Páipéir Oibre
 

Taighde

Tá an t-aon acmhainn taighde tiomnaithe do bhainistíocht phoiblí sa tír ag an bhForas. Cuirimid seirbhís chuimsitheach agus saincheaptha ar fáil atá dírithe ar chabhrú le heagraíochtaí feidhmiú faoi lánacmhainneacht.

Soláthraímid taighde feidhmeach ar bhonn coimisiún. Oibrímid i ndlúthpháirt lenár gcliaint chun fadhbanna a shainaithint. Forbraímid araon bealaí le dul i ngleic leis na ceisteanna seo. Cabhraímid lenár gcliaint teacht ar réitigh eolasacha  trí chomhoibriú leo agus ár dtorthaí a thabhairt dóibh mar aischothú. Cuireann taighde ar ardchaighdeán go díreach le dea-chleachtais bhainistíochta. Leagtar béim ar chomhrá agus ar bheart a dhéanamh. Tá sé mar aidhm ag ár dtaighde dul i bhfeidhm ar eagraíochtaí. Tá ár dtaighde dírithe ar acmhainní eagraíochtaí a fhorbairt sna réimsí ríthábhachtacha seo a leanas:

 • Cleachtais agus Nósanna Imeachta na bainistíochta straitéisí a chur i bhfeidhm
 • Feidhmíocht a mheas agus a bhreithniú
 • Seirbhísí poiblí ardchaighdeáin  a sholáthar
 • Acmhainní daonna agus airgeadais a bhainistiú go héifeachtach
 • Cumhacht a chineachadh agus oibríochtaí a dhílárú

Tá spéis againn don chuid is mó i dtaighde ar:

 • R-Sheirbhísí an Rialtais
 • Nuálaíocht Eagraíochtúil
 • Bainistíocht agus Pleanáil Straitéiseach
 • Pleanáil Gnó agus Seirbhísí
 • Measúnú ar Bheartais agus ar Chláir
 • Tomhas Feidhmíochta
 • Soláthar Seirbhísí a Fheabhsú
 • Bainistíocht Acmhainní Daonna
 • Comhionannas Deiseanna
 • Comhpháirtíocht
 • Saincheisteanna Leathana a Bhainistiú
 • Rialachas agus Cuntasacht
 
 
57-61 Bóthar Lansdún, Baile Átha Cliath 4 | Teil: +353 1 240 3600 | Facs: +353 1 668 9135 | Uimhir Chláraithe: 21087