Contact Us | Leagan Gaeilge | Meeting Facilities | Membership Login | Sign Up For Email Current Students
Ireland´s Public Service Development Agency
 
 
Back to About Us
Accommodation, Places to Stay
Annual Report
Board Members
Careers
Corporate Responsibility
Customer Charter
Freedom of Information
Meeting Facilities
Membership
National Conference 2014
News - Archive
Official Language Scheme
Press Centre
Privacy Statement
Staff Profiles
Strategy Statement
Tribute to TK Whitaker
 

Careers

The Institute of Public Administration is Ireland’s Public Service Development Agency. Our mission is to promote and develop excellence in public management through training, consultancy, education, research and publishing. Our headquarters and state-of-the-art training centre are located at Lansdowne Road, Dublin.

The Institute provides a flexible, dynamic and challenging working environment and is an equal opportunities employer.

Specialists in governance

In the 60th anniversary of the setting up of the Institute of Public Administration we are recruiting specialists in the governance area; one permanent and one three year contract. This is an exciting and challenging opportunity for enthusiastic and self-motivated individuals.

Their roles will be:

  1. To directly provide and actively contribute to the development of the Institute’s governance services, to enhance the current portfolio and develop new and innovative offerings to meet new and evolving needs of the IPA client organisations
  2. To lead, manage, market and oversee the work of the IPA Governance Forum and to act as convenor for events and related services
  3. To organise appropriate conferences/seminars/workshops, briefings training and development events and to support key projects in the area of governance and related areas
  4. In conjunction with colleagues, to ensure the preparation of high quality presentations, factsheets and newsletters, collation and dissemination of summary material and other information in the Governance area as part of the governance services for customers including the updating and quality control of the governance website: www.governance.ie.

The salary range for the posts is €52,906–€78,581. Qualifications and experience will determine the entry point.  Please write stating how you meet the requirements of the role and enclosing a full CV, before 10 March 2017 to: Christine McNally HR Manager, Institute of Public Administration, 57-61 Lansdowne Road, Dublin 4, Telephone +353 1 2403600, e-mail Christine McNally.

Download job description click here

 

Speisialtóirí rialachais 

Sa 60ú bliain ó cuireadh an Foras Riaracháin ar an bhfód á comóradh againn tá speisialtóirí i réimse an rialachais á earcú againn; duine amháin i gcomhair poist bhuain agus duine eile ar chonradh trí bliana. Deis spreagthach dhúshlánach é seo do dhaoine díograiseacha féinspreagtha. 

Is iad seo a leanas na róil:

  1. Seirbhísí rialachais an Fhorais a chur ar fáil go díreach agus cur lena bhforbairt go gníomhach, punann an Fhorais mar atá sí faoi láthair a chur chun cinn agus tairiscintí nua nuálacha a fhorbairt chun freastal ar riachtanais nua eagraíochtaí cliaint an Fhorais agus ar na riachtanais siúd atá ag teacht chun cinn iontu. 
  2. Obair Fóram Rialachais an Fhorais a threorú, a bhainistiú agus maoirseacht agus margaíocht a dhéanamh uirthi, agus feidhmiú mar thionólaí imeachtaí agus seirbhísí a ghabhann leo.  
  3. Comhdhálacha/seimineáir/ceardlanna, seisiúin fhaisnéisithe, imeachtaí oiliúna agus forbartha cuí a eagrú agus tacú le príomhthionscadail i réimse an rialachais agus i réimsí gaolmhara 
  4. I gcomhar le comhghleacaithe, a chinntiú go n-ullmhaítear láithreoireachtaí, bileoga eolais agus nuachtlitreacha den scoth, go dtiomsaítear agus go scaiptear ábhar achoimrithe agus eolas eile i réimse an rialachais mar chuid de na seirbhísí rialachais do chustaiméirí. Áirítear air seo an suíomh gréasáin rialachais www.governance.ie a thabhairt cothrom le dáta agus rialú cáilíochta a dhéanamh air. 

Is é €52,906 – €78,581 an raon tuarastail don phost. Socrófar an pointe iontrála de réir cáilíochtaí agus taithí.  Scríobh chugainn, le do thoil, roimh an 10 Márta 2017 agus cuir in iúl conas a chomhlíonann tú riachtanais an róil. Cuir CV iomlán san áireamh. Seol d’iarratas chuig: Christine McNally, Bainisteoir Acmhainní Daonna, An Foras Riaracháin, 57-61 Bóthar Lansdúin, Baile Átha Cliath 4, Teileafón +353 1 2403600, ríomhphost Christine McNally

Íosluchtaigh sainchuntas poist cliceáil anseo

57-61 Lansdowne Road, Ballsbridge, Dublin 4 | Tel: +353 1 240 3600 | Fax: +353 1 668 9135 | Registration no: 21087